Lekcja z przedsiębiorczości o gminie jej zadaniach z Panią Magdaleną Perkowską-Szymanowicz

Gmina to prawnie zorganizowany terytorialny związek osób określony w ustawie o samorządzie gminnym jako wspólnota samorządowa. Posiada osobowość prawną, a o jej ustroju stanowi statut. Był to główny temat spotkania z młodzieżą I LO w Łapach, który zaprezentowała Pani Dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz. W swoim wystąpieniu podkreśliła ważną rolę Rady Miejskiej, która jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Podejmuje ona i ustanawia akty prawa miejscowego, uchwala budżet, określa wysokość podatków i opłat lokalnych. Władzę wykonawczą w gminach stanowią wójtowie (w gminach wiejskich), burmistrzowie (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich) lub prezydenci (w dużych gminach miejskich) wybierani w wyborach bezpośrednich co cztery lata. Prelegentka uświadomiła młodzieży, iż każdy z mieszkańców może mieć wpływ na pracę samorządu lokalnego i rozwój miasta. Kolejnym punktem spotkania było omówienie pracy Inkubatora Przedsiębiorczości, który został powołany do wspierania rozwoju rynku pracy. Obejmuje on doradztwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, wsparcie marketingowe i obsługę księgową. Ponieważ temat spotkania był bardzo obszerny, umówiliśmy się z uczniami i Panią Magdaleną na kolejną lekcję.