Zbigniew Ofiarski - Prawo bankowe

Podręcznik zawiera systemowe ujęcie Prawa bankowego. Autor uwzględnia w nim zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) i pożyczkowych.

W szóstym wydaniu publikacji zaprezentowano regulacje prawne dotyczące:
- zezwolenia na działalność bankową oraz warunków dotyczących tworzenia i funkcjonowania banków,
- udzielania kredytów, gwarancji bankowych, pożyczek oraz poręczeń,
- istoty i zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- funkcji i struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego,
- celów, zadań i trybu wykonywania nadzoru bankowego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.