Rusza remont biblioteki

W czwartek (4 września) podpisano umowę na realizację zadania „Rewitalizacja centrum Łap poprzez przebudowę i remont budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”.  Jednocześnie przekazano już plac budowy wykonawcy - firmie KM Budownictwo Maciej Mokrzewski, Tomasz Kozicz s.c., wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość realizacji inwestycji to prawie 2,73 mln zł.

Inwestorem zadania jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy.

Inwestycja składa się z dwóch części.

W ramach realizacji części pierwszej przewiduje się m.in.: wykonanie windy i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wejść. W ramach drugiej części przewiduje się wykonanie prac obejmujących w szczególności: wymianę części stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty rozbiórkowe części ścian wewnętrznych, parapetów i posadzek, wymurowanie ścian wewnętrznych, powiększenia, wykucie otworów wraz z wykonaniem nadproży roboty remontowe wewnętrznych pomieszczeń (sufitów, wymiana parapetów, posadzek itp.), wstawienie stolarki drzwiowej oraz wyposażenia, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych tj.: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Część pierwsza prac jest dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie na tę część zadania to kwota 278 tys. zł.

Część druga prac jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Dofinansowanie na tę część zadania wynosi 2,056 mln. zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą realizacja części pierwszej inwestycji ma się zakończyć do 29.11.2019 r., a całkowita realizacja drugiej części do 15.04.2020 r.