Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie remontu i modernizacji pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Łapach

W związku z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na remont i modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach przy ulicy Nowy Rynek 15 w ramach Projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,   w dniach od 25 stycznia do 05 lutego 2016 r.   przeprowadzone zostały konsultacje społeczne o celowości takiej inicjatywy.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat stanu technicznego budynku biblioteki, jego przystosowania dla osób niepełnosprawnych, funkcjonalności pomieszczeń oraz wpływu wyremontowanego budynku na atrakcyjność i wygląd naszego miasta. Narzędziem badawczym użytym w niniejszym badaniu była ankieta. Sporządzono ją w wersji papierowej i elektronicznej. W wyznaczonym okresie zebrano 233 ankiet: 200 papierowych i 33 elektronicznych. Ankieta była anonimowa i składała się z pięciu pytań na które należało odpowiedzieć zaznaczając właściwą odpowiedź znakiem „X”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez bibliotekę spotkały się z życzliwością i pozytywnym odzewem wśród mieszkańców Łap. Przeprowadzona ankieta potwierdza zasadność modernizacji biblioteki i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców naszej gminy. Zebrane odpowiedzi pozwoliły na uzyskanie cennych informacji pomocnych w tworzeniu lepszych warunków lokalowych biblioteki. W pierwszej kolejności stwierdza się, iż większość respondentów (53%) źle oceniła obecny stan techniczny budynku i w 90% opowiedziała się za koniecznością remontu. Według ankietowanych najbardziej brakuje w bibliotece sali do organizowania imprez i spotkań kulturalnych (72%), kawiarenki (53%), sali multimedialnej (44%), miejsca na czytelnię książek i prasy (40%) oraz kącika malucha (24%). Jak wynika z powyższych danych respondenci widzą potrzebę, aby w nowo wyremontowanej bibliotece znajdowały się pomieszczenia na spotkania, gdzie można miło i kulturalnie, przy filiżance kawy, spędzić wolny czas, pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Zdecydowana większość ankietowanych (79%) widzi potrzebę zainstalowania windy ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i seniorów. Aż 91% udzielających odpowiedzi uważa, że wyremontowany budynek biblioteki wpłynie korzystnie na atrakcyjność miasta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach i wyrażenie swojej opinii na temat modernizacji budynku biblioteki.