Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekalapy.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 15-11-2007r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-06-2022 r.

Dane teleadresowe biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
Tel. 85 715 23 49 lub 789 205 572
E-mail: biblioteka@bibliotekalapy.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Obecna strona biblioteki nie jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Pliki PDF,DOC itp.- redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny, strony: Test-European Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika że strona internetowa www.bibliotekałapy.pl spełnia wymagania w 87,84%. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Roszkowska. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 715 23 49 oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres https://bibliotekalapy.pl/. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), biblioteka udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

SMS: +48 789 205 572

E-mail: biblioteka@bibliotekalapy.pl

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy, ul. Nowy Rynek 15,
18-100 Łapy
1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od strony Placu Solidarności prowadzą schody. Zapewnione jest dostosowane wejście z poręczą i podjazdem zewnętrznym dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 2. Obok budynku biblioteki brak parkingu.
 3. W budynku jest winda zapewniająca dostęp czytelnikom niepełnosprawnym ruchowo i osobom starszym na piętro budynku. Kabina windowa wyposażona jest w wyświetlacze piętrowe.
 4. Na parterze i na pierwszym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Korytarze i pomieszczenia są przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (system wspomagania słuchu).
 7. W budynku nie ma oznaczeń z napisami w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
  i słabowidzących.
 8. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-15:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-15:00

Filia Biblioteczna w Daniłowie Dużym, Daniłowo Duże 53, 18-112 Poświętne

Filia znajduje się w budynku, w którym mieściła się szkoła podstawowa. Obok budynku brak parkingu. Wejście znajduje się w szczycie budynku. Schody z poręczą prowadzą na pierwsze piętro, na którym mieści się filia. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostęp do pomieszczeń jest utrudniony. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej, Płonka Kościelna 66, 18-100 Łapy

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście bezpośrednio z poziomu. Obok budynku brak parkingu. Dla osób na wózkach dostęp do pomieszczeń jest utrudniony. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Filia Biblioteczna w Uhowie, ul. Kościelna 42, 18-100 Łapy

Filia znajduje się na piętrze w budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obok budynku brak parkingu. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostęp do pomieszczeń jest utrudniony. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.