Menu Zamknij

Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy gromadzi i udostępnia literaturę piękną, literaturę naukową i popularnonaukową z wszystkich dziedzin wiedzy.       Zbiory udostępniane są również w trzech filiach bibliotecznych w Daniłowie Dużym, Płonce Kościelnej i Uhowie.

                                                                                                                I Zasady korzystania

                                                                                                                               §1

 1. Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług jest zapisanie się do Biblioteki.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, podać adres zamieszkania i nr PESEL,
  • zapoznać się z Regulaminem,
  • na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zapisu i – po zapoznaniu się z Regulaminem – podpisać ją.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.
 5. Podpisując zobowiązanie Czytelnik potwierdza prawdziwość zapisanych danych, tym samym swoje miejsce zamieszkania.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie).
 7. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostaje usunięte z bazy czytelników (pod warunkiem zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz braku zobowiązań wobec Biblioteki).
                                                                                                            
                                                                                                                        §2

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach, ul. Nowy Rynek 15 informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BPMiG w Łapach, z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 15, reprezentowana przez Dyrektora.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Bonisławski, e-mail: iod@bibliotekalapy.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celach związanych z korzystaniem z materiałów i usług bibliotecznych, w celach statystycznych, w sprawach związanych z egzekwowaniem zobowiązań wobec biblioteki oraz w celu wypełnienia zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, obsłudze prawnej.
 6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które nie mają żadnych zobowiązań wobec biblioteki, będą usuwane po 5 latach od momentu zaprzestania korzystania z biblioteki.
 8. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Czytelnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                                                                                                                        §3

 1. Potwierdzeniem zapisu jest imienna karta biblioteczna, którą Czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z Biblioteki.
 2. Karta biblioteczna upoważnia do:
  • korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich placówkach Biblioteki,
  • korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu.
 3. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez Czytelnika, Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennik opłat.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia i zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 5. Czytelnik może upoważnić w formie pisemnej osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania praw wynikających z niniejszego Regulaminu w jego imieniu.
 6. Osobą upoważnioną, o której mowa w ust. 5, może być również inny Czytelnik pod warunkiem, że nie przetrzymuje on zbiorów, ma uregulowane należności wobec Biblioteki oraz w żaden sposób nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Za działania lub zaniechania osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 5, Czytelnik odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
 8. Zasady korzystania z Internetu i stanowisk komputerowych określa Regulamin korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz internetu.

                                                                                                                        §4
 1. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 3. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów, zwierząt (zakaz nie dotyczy psów przewodników) oraz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 4. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo prosić o interwencję odpowiednie służby mundurowe.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki do czasu przybycia odpowiednich służb.
 6. Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami (w szczególności będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujący się agresywnie lub bez poszanowania potrzeb innych Czytelników) może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje  Dyrektor Biblioteki.

                                                                                                 II Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

                                                                                                                                §5

 1. Wypożyczyć można jednorazowo:
  • 6 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 6 książek mówionych (audiobooków) na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 10 numerów czasopism (z wyjątkiem numerów bieżących) na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 3 gry planszowe na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 5 filmów na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 5 jednostek zbiorów specjalnych: nagrania muzyczne CD / DVD / płyty analogowe na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • 1 urządzenie elektroniczne na okres nie dłuższy niż 30 dni.

       Czytelnik w placówkach Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy może wypożyczyć łącznie maksymalnie 20 egzemplarzy.

 1. Termin zwrotu zbiorów   można prolongować maksymalnie 3 razy, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.      
  Można  tego dokonać:
  • osobiście w dowolnej agendzie Biblioteki,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Biblioteka może skrócić termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 2. Czytelnik może dokonać maksymalnie 5 rezerwacji zbiorów aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników.
 3. Rezerwacji można dokonać:   
  • osobiście w dowolnej agendzie Biblioteki,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem internetowego konta użytkownika, dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki.
 1. Zarezerwowane zbiory Czytelnik powinien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zrealizowania rezerwacji. Po tym czasie zostaną one udostępnione kolejnemu oczekującemu.
 2. Wypożyczenia oraz zwroty zbiorów Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
 3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, w indywidualnych przypadkach, możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń do 10 wol. książek w jednej placówce oraz przesuniecie terminu zwrotu do 60 dni.
 4. Urządzenie Czytak Plus może wypożyczyć jedynie czytelnik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Warunki wypożyczania odtwarzacza określa Regulamin wypożyczania Czytaka Plus.
 5. Do korzystania z usługi Książka na telefon uprawnione są osoby starsze, chore, niepełnosprawne ruchowo, mające problemy z przemieszczaniem się. Zamówienia zbiorów należy dokonać telefonicznie pod numerem: 715 23 49, kom. 789 205 572.
 6. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy raz w tygodniu – w środy między godz. 10:00 a 15:00. Usługa jest bezpłatna.

                                                                                        III Udostępnianie zbiorów na miejscu

                                                                                                                               §6

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelni dla Dorosłych ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza (w szczególnych okolicznościach zbiory z księgozbioru podręcznego wypożyczane są na zewnątrz wyłącznie za zgodą bibliotekarza).
 3. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych Czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
 4. Za usługę pobiera się opłatę zgodnie z Cennik opłat.
 5. W Czytelni dla Dorosłych obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.

                                                                                                         IV Przetrzymywanie zbiorów

                                                                                                                               §7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym Regulaminem, bez wezwania Biblioteki.
 2. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cennik opłat.
 3. Jeżeli Czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka ma prawo zablokować konto Czytelnika we wszystkich agendach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań wobec niej.
 4. W razie odmowy uiszczenia należności biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

                                                                                                              V Poszanowanie zbiorów

                                                                                                                               §8

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Zbiory zagubione, zniszczone lub uszkodzone Czytelnik powinien odkupić lub za nie zapłacić. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości danej pozycji.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego dokumentu Czytelnik, za zgodą bibliotekarza, może dostarczyć inny rodzaj zbiorów przydatnych Bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.
 5. Jeżeli po zgubieniu lub zniszczeniu jednego tomu/płyty ze zbioru wielotomowego/wielopłytowego Czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu płyty – wpłaca równowartość całości zbioru.
 6. Kopiowanie zbiorów muzycznych oraz audiowizualnych na płytach CD i DVD jest zabronione.

                                                                                                                    VI Skargi i wnioski

                                                                                                                               §9

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.

                                                                                                                 VII Przepisy końcowe

                                                                                                                              §10

 1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na czas określony filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane są do ogólnej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki oraz umieszczenie w widocznym miejscu we wszystkich placówkach bibliotecznych.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 4. Bieżące komunikaty o działalności Biblioteki publikowane są na stronie bibliotekalapy.pl
 5. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 02.03.2020 rok.

Załączniki

Skip to content