Menu Zamknij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
z siedzibą w Łapach, reprezentowana przez Dyrektora. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
  • telefonicznie: 85 7152349

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Bonisławski, e-mail: iod@bibliotekalapy.pl  Pod ten adres należy kierować
wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Bibliotekę, w tym sprawy
dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia
przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia
korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych
zasobów bibliotecznych lub ich równowartości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki, odmowa podania danych skutkować
będzie odmową realizacji usługi. Dane osobowe są przetwarzane za pomocą systemu bibliotecznego
MAK+, który został udostępniony przez Instytut Książki, z siedzibą ul. Zygmunta Wróblewskiego
6, 31-148 Kraków, Biuro w Warszawie z siedzibą Plac Defilad (Pałac Kultury i Nauki),
IX piętro, pok. 918. Z podmiotem tym biblioteka posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania
danych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby podpisać i realizować umowę której jesteś stroną,  na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której
jesteś stroną,lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy Aby dopełnić obowiązków,
które wynikają z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej z Państwem jest
Biblioteka Miasta i Gminy z siedzibą w Łapach przy ulicy Nowy Rynek 15.
Państwa dane są przetwarzane w celu wynikającym z prowadzonej komunikacji elektronicznej.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod tym adresem,
jak również od naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem: iod@bibliotekalapy.pl

Obowiązek podania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),
obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Odbiorcy danych osobowych. Twoje dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Będą
udostępnione innym bibliotekom, które korzystają lub będą korzystać z systemu MAK+ oraz Instytutowi
Książki z siedzibą w Krakowie. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione
Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Biblioteka
zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w placówkach systemów informatycznych.
Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym
lub do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane. Dane osobowe użytkowników nie są podstawą żadnych procesów związanych
z zautomatyzowanym podejmowaniem wobec nich decyzji, w tym z profilowaniem, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez
okres korzystania z zasobów Biblioteki, do czasu rozliczenia się ze wszystkich wypożyczonych zasobów
biblioteki.

Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str.
1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

Skip to content