Menu Zamknij

Kosmos i jego tajemnice – konkurs rodzinny

 „Kosmos i jego tajemnice”.

  Regulamin konkursu.

 1. Regulamin określa warunki i cele konkursu adresowanego do dzieci, rodziców i dziadków zamieszkujących powiat białostocki.
 2. Przedmiotem konkursu jest rodzinne wykonanie lapbooka* przedstawiającego najciekawsze zagadnienia dotyczące kosmosu.
 3. Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.

Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań zdolności manualnych i wrażliwości estetycznych dzieci poprzez zastosowanie oryginalnych technik plastycznych.
 2. Rozpowszechnianie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy zapamiętywania informacji.
 3. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne i kreatywne spędzanie czasu ze swoimi dziećmi i wnukami.
 4. Uhonorowanie 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika – patrona roku 2023.
 5. Poszerzanie umiejętności wyszukiwania informacji na wybrany temat w różnych źródłach (książkach, artykułach w gazecie, stronach internetowych, bazach danych itp.)

Zasady uczestnictwa

 1. Praca konkursowa powinna zostać wykonana na papierze formatu A3 i posiadać umieszczoną na odwrocie metryczkę zawierającą dane autorów: imiona i nazwiska oraz nazwę biblioteki gminnej.
 2. Rodzina zgłasza do konkursu jedną pracę.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu powiatowego jest dostarczenie prac do 1 maja 2023 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy, które zostaną przez nią przekazane do głównego organizatora. Materiał konkursowy powinien być dotychczas niepublikowany i niezgłoszony do innych konkursów.
 4. Zabezpieczoną przed zniszczeniem pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2023 roku do biblioteki powiatowej:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok

z dopiskiem „Kosmos i jego tajemnice”

Zgłoszenia przesłane po podanym w punkcie 4. terminie nie będą brane pod uwagę.

Ocena zgłoszonych przedsięwzięć

Podczas oceny prac konkursowych uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu,
 3. estetyka i staranność wykonania.

Komisja konkursowa i nagrody

 1. Oceny nadesłanej dokumentacji dokona niezależna komisja powołana przez organizatora konkursu.
 2. Dla laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2023 roku.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru zgłoszeń, o którym biblioteki zostaną powiadomione drogą elektroniczną (poprzez e-mail) oraz poprzez komunikat na stronie Książnicy Podlaskiej, zakładka Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego.
 2. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach internetowych: bibliotek publicznych powiatu białostockiego, Książnicy Podlaskiej oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.
 4. Organizatorzy konkursu:

– nie zwracają przesłanych materiałów,

– zastrzegają sobie prawo do publikacji na stronie WWW Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich fotografii z imprezy finałowej a także prawo do publikacji nagrodzonych prac bez honorarium i dodatkowej zgody autorów.

 1. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych do celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk opiekunów merytorycznych.
 2. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie informacji w celach promocyjnych i marketingowych.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Informacji dotyczących konkursu udziela Paulina Miłkowska:

▪ pod nr tel. /85/ 67 67 267

▪ mailowo na adres: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

*Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa.

Skip to content